Algemene voorwaarden

  Adverteervoorwaarden Dock35 Media

  A. Algemeen

  Artikel 1. Definities

  1. In deze Advertentievoorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Advertentie: iedere voor grafische voorstelling vatbare reclamebericht van Afnemer, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit teksten al dan niet in combinatie met al dan niet bewegend beeldmateriaal, welk bericht dient ter aanprijzing van de diensten en/of producten van Afnemer;
   2. Advertentiedienst: de Dienst waarbij Dock35 bewerkstelligt dat een Advertentie wordt weergegeven conform de overeengekomen weergavewijze, -duur en medium inzake de Advertentie;
   3. Advertentiemateriaal: de door Afnemer aangeleverde documentatie aan de hand waarvan een Advertentie wordt samengesteld voor plaatsing in een Medium;
   4. Advertentievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden;
   5. Afnemer: een (rechts)persoon die een Overeenkomst met Dock35 aangaat;
   6. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Dock35 die hier zijn te raadplegen;
   7. Annuleringsvergoeding: de vergoeding die Afnemer aan Dock35 dient te voldoen bij het annuleren van het plaatsen van een Advertentie, als percentage van de overeengekomen vergoeding;
   8. Dock35: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dock35 B.V., kantoorhoudende te (7006RK) Doetinchem, aan de Mercuriusstraat 35, gekenmerkt bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijfnummer 32058845, dan wel diens rechtsverkrijger;
   9. Dag: kalenderdag;
   10. Dienst(en): alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dock35 voor of ten behoeve van de Afnemer verricht;
   11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Afnemer of Dock35 in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   12. Externe Advertentiemedium: een entiteit die de Advertentiedienst al dan niet deels uitvoert, dan wel de Advertentie weergeeft conform de overeengekomen Advertentiedienst;
   13. Medium: het medium waarin de Advertentie wordt weergegeven uit hoofde van een Overeenkomst tussen Afnemer en Dock35;
   14. Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Dock35 en Afnemer, waarin afspraken worden gemaakt over een Advertentiedienst;
   15. Partij: de individuele aanduiding die zowel op Dock35 als Afnemer ziet;
   16. Partijen: de gezamenlijke aanduiding van Dock35 en Afnemer;
   17. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
   18. Plaatsingsdatum: de datum waarop een Advertentie als resultaat van het aangeleverde Advertentiemateriaal in een Medium wordt geplaatst;
   19. Schriftelijk: op schrift gestelde tekens, waaronder ook per e-mail wordt verstaan;
  2. Bovengenoemde termen behouden hun definitie in het geval deze termen in het meervoud worden vermeld.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Partijen, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk wordt afgeweken van deze Advertentievoorwaarden.
  2. Deze Advertentievoorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Dock35, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt door Dock35 uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. De inhoud van deze Advertentievoorwaarden kan gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden gewijzigd. Indien een dergelijke wijziging zich voordoet, zal Dock35 de inhoud van de gewijzigde Advertentievoorwaarden aan Afnemer voorleggen. Indien Afnemer niet binnen 1 maand na de gewijzigde Advertentievoorwaarden te hebben ontvangen, haar bezwaren tegen de gewijzigde Advertentievoorwaarden uit, wordt de inhoud van de gewijzigde Advertentievoorwaarden geacht te zijn aanvaard.
  5. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Advertentievoorwaarden of de Overeenkomst nietig zijn, vernietigbaar zijn of worden vernietigd, dan blijven deze Advertentievoorwaarden en de Overeenkomst voor al het overige in stand. In dit geval treden Dock35 en Afnemer in overleg met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien Dock35 van Afnemer niet steeds strikte naleving van deze Advertentievoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Dock35 het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Advertentievoorwaarden te verlangen.
  7. Afwijkingen van de Advertentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk en uitdrukkelijk met Dock35 zijn overeengekomen.
  8. De gegevens van Dock35 zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
  9. Indien de Advertentiedienst in combinatie met een Dienst van andere aard (niet zijnde een Advertentiedienst) door Afnemer van Dock35 wordt afgenomen, gelden ten aanzien van deze andere Diensten enkel de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, terwijl ten aanzien van de Advertentiedienst de Advertentievoorwaarden en de Overeenkomst gelden.
  10. Indien een Afnemer een tussenpersoon (bijv. een reclamebureau of mediabureau) inschakelt, blijft de Overeenkomst en de daarin gemaakte afspraken van kracht.

  Artikel 3. Inschakelen en overdracht derden

  1. Rechten uit enige Overeenkomst met Dock35 zijn niet vatbaar voor overdracht of vestiging van een pandrecht of ander beperkt recht. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
  2. Dock35 is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren.
  3. Dock35 is bevoegd ter uitvoering van de Overeenkomst namens Afnemer rechtshandelingen te verrichten zoals maar niet uitsluitend het accepteren van (licentie)voorwaarden van derden. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van Dock35 een deugdelijke volmacht te verstrekken dan wel zelf de noodzakelijke (rechts-)handeling(en) te verrichten.

  B. Advertentiediensten

  Artikel 4. Plaatsingswijze van Advertenties

  1. Afnemer levert Advertentiemateriaal aan conform de vereisten van art. 6 van deze Advertentievoorwaarden aan.
  2. Dock35 bevestigt Schriftelijk dat een Advertentiedienst wordt afgenomen door Afnemer. In deze bevestiging wordt tevens het Medium, de aanleveringsvereisten van het Advertentiemateriaal en de Plaatsingsdatum, alsmede de uiterlijke termijn waarbinnen het Advertentiemateriaal moet zijn aangeleverd, vermeld. In het geval meerdere Advertentiediensten worden afgenomen, terwijl de aanleveringsvereisten van het Advertentiemateriaal al zijn vermeld, behoeft Dock35 deze aanleveringsvereisten niet nogmaals te bevestigen, doch worden de eerder vermelde aanleveringsvereisten als bindend beschouwd.
  3. Advertentiemateriaal wordt geplaatst in een Medium van Dock35 of bij een Externe Adverteermedium. Het Medium waarin een Advertentiemateriaal wordt geplaatst, wordt door Dock35 Schriftelijk bevestigd. Indien geen Medium waarin het Advertentiemateriaal wordt geplaatst, is overeengekomen, wordt het Advertentiemateriaal geplaatst in een door Dock35 aangewezen Medium, dat in de optiek van Dock35 het grootste bereik heeft binnen de doelgroep van Afnemer.

  Artikel 5. Goedkeuring

  1. Alle finale versies van de ten behoeve van Afnemer door Dock35 te vervaardigen Advertenties, worden door Dock35 aan Afnemer ter goedkeuring voorgelegd. Indien Afnemer bezwaren heeft tegen de uitvoering van de voorgelegde Advertenties, dient Afnemer deze bezwaren binnen 24 uur na deze Advertenties voorgelegd te hebben gekregen, te uiten. Indien Afnemer niet binnen deze termijn haar bezwaren uit, wordt Afnemer geacht haar goedkeuring te hebben verleend. Dit artikellid vindt geen toepassing in het geval Afnemer Advertentiemateriaal aanlevert, dat direct als Advertentie kan worden geplaatst, met dien verstande dat Dock35 geen aanpassingen in de uiterlijke vormgeving en/of het formaat van het Advertentiemateriaal behoeft te verrichten, om het desbetreffend Advertentiemateriaal als Advertentie in een Medium te kunnen plaatsen. Dit artikellid vindt tevens geen toepassing indien het Advertentiemateriaal 48 uren voor de Plaatsingsdatum wordt verstrekt door Afnemer.

  Artikel 6. Aanleveren Advertenties

  1. Advertentiemateriaal wordt door Afnemer tijdig aangeleverd binnen de in de Overeenkomst genoemde termijnen. Indien de Overeenkomst geen termijnen kent, levert Afnemer uiterlijk twee weken voor de voorgenomen Plaatsingsdatum het desbetreffend Advertentiemateriaal aan.
  2. Advertentiemateriaal dient dusdanig te worden aangeleverd, dat Dock35 dit Advertentiemateriaal direct, zonder daaraan enige wijzigingen toe te voegen, als Advertentie in een Medium kan plaatsen. Indien Advertentiemateriaal wordt aangeleverd dat door Dock35 dient te worden aangepast, alvorens dit Advertentiemateriaal als Advertentie kan worden weergegeven, is Dock35 gerechtigd voor deze aanpassingswerkzaamheden aanvullende kosten in rekening te brengen.
  3. Voor de plaatsing van een Advertentie, levert Afnemer Advertentiemateriaal conform het door Dock35 aangeduide formaat aan.
  4. Uit de inhoud van het Advertentiemateriaal van Afnemer dient in één oogopslag te blijken dat de Advertentie een reclame-uiting betreft.
  5. Afnemer behoudt haar eigen verantwoordelijkheid in het beschikken over gegevensdragers of programmatuur die de uitvoering van de Overeenkomst en het aanleveren van Advertentiemateriaal mogelijk maken.
  6. Het Advertentiemateriaal bevat geen onderscheidingsmiddelen van derde partijen, zonder dat Afnemer daartoe gerechtigd is.
  7. Afnemer garandeert dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal:
   a) voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
   b) geen misleidende mededelingen bevat;
   c) niet ten onrechte een economische verbondenheid met een derde partij suggereert;
   d) vrij is van virussen, spyware, malware en/of andere programmatuur die schadelijk kan zijn voor een Digitale gegevensdrager van Dock35 of een Externe Adverteermedium;
   e) geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en
   f) geen beledigend of discriminerend materiaal bevat.
  8. Indien Afnemer aan Dock35 niet tijdig, niet optimaal weer te geven, niet goed voor reproductie vatbaar, incompleet, en/of niet voor reproductie geschikte Advertentiemateriaal aanlevert alvorens dit Advertentiemateriaal als een Advertentie in een Medium wordt geplaatst conform de Overeenkomst, is Dock35 gerechtigd om Afnemer de hierdoor veroorzaakte extra kosten en extra verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

  Artikel 7. Uitvoering Advertentiediensten

  1. Dock35 voert de Advertentiediensten uit conform de Overeenkomst en neemt de zorg van een goede opdrachtnemer in acht.
  2. Dock35 spant zich uiterst in om het ingezonden Advertentiemateriaal zo goed als mogelijk te weergeven, doch kan niet garanderen dat een daaruit geresulteerde Advertentie op het Medium wordt weergegeven zoals deze Advertentie aanvankelijk als Advertentiemateriaal is ingezonden. Bij de weergave van een Advertentie in een Medium, dient Afnemer rekening te houden met het risico dat de Advertentie in andere kleuren wordt weergegeven dan dat deze is aangeleverd. In dergelijke gevallen komt aan Afnemer geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding toe.

  Artikel 8. Weigerings- en opschortingsgronden

  1. Dock35 is te allen tijde gerechtigd om de levering van Advertentiediensten te weigeren, dan wel de desbetreffende Advertentie niet in behandeling te nemen, in het geval de Advertentie:
   a) niet in de gewenste formaat is geleverd;
   b) door het desbetreffende Externe Advertentiemedium (met of zonder opgaaf van redenen) is geweigerd;
   c) niet tijdig is aangeleverd;
   d) niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
   e) niet voldoet aan de voorwaarden uit deze Advertentievoorwaarden of de Opdracht;
   f) wegens technische complicaties niet voor weergave vatbaar is op het Medium; of
   g) afbreuk doet aan de reputatie van Dock35, het Medium of de betrokken Externe Advertentiemedium.
   Indien een bovengenoemd geval zich voordoet, is Afnemer vooralsnog gehouden tot betaling van de geweigerde Advertentie.
  2. In het geval Afnemer, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst, de Advertentievoorwaarden of de Algemene Voorwaarden, is Dock35 gerechtigd de uitvoering van haar Advertentiediensten op te schorten zolang deze tekortkoming voortduurt, dan wel om de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Dock35 om naar haar keuze nakoming of schadevergoeding te vorderen.
  3. Indien Dock35 het redelijke vermoeden heeft dat Afnemer niet zal voldoen aan haar betalingsverplichtingen, dan wel indien Dock35 redelijkerwijs kan twijfelen aan de kredietwaardigheid van Afnemer, is Dock35 tevens gerechtigd om haar Advertentiediensten te weigeren.
  4. Dock35 behoudt zich het recht voor om de plaatsing van een Advertentie in een Medium, naar een opvolgende editie van dit Medium te verplaatsen, indien daarvoor gerechtvaardigde belangen aanwezig zijn, waaronder – doch niet uitsluitend – in het geval het Medium een speciale editie met een thema uitbrengt, waarvoor de desbetreffende Advertentie niet geschikt is. Indien een dergelijk geval zich voordoet, wordt Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

  Artikel 9. Annulering

  1. Indien Afnemer de plaatsing van een Advertentie wenst te annuleren, is Afnemer gehouden een Annuleringsvergoeding te voldoen. De omvang van de Annuleringsvergoeding is afhankelijk van het aantal Dagen dat is gelegen tussen het moment van annulering en de Plaatsingsdatum. De Annuleringsvergoeding wordt als volgt vastgesteld
  2. Annuleringen geschieden Schriftelijk. Met betrekking tot de ontvangst van Annuleringen is de administratie van Dock35 leidend.

  Artikel 10. Overmacht

  1. Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dock35 geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dock35 niet in staat is een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
   a) Overmacht bij een of meer toeleveranciers van Dock35;
   b) Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers van Dock35;
   c) Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden; waarvan het gebruik door Afnemer aan Dock35 is voorgeschreven;
   d) Overheidsmaatregelen;
   e) Storing in de levering van energie en water, van internet, computernetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten;
   f) Beveiligingsbreuken in programmatuur van Dock35 of een Externe Adverteermedium;
   g) vervoersproblemen;
   h) De niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden;
   i) Werkstaking;
   j) Brand;
   k) Waterschade;
   l) Defecten aan machinerieën, waaronder computerapparatuur;
   m) in- , uit- en/of doorvoerverboden;
   n) het niet verkrijgen van benodigde vergunningen; en/of
   o) alsmede de omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dock35 in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
  2. In geval van overmacht is Dock35 gerechtigd de levertijd van haar Diensten met de duur van de belemmeringen te verlengen.
  3. In geval van overmacht is Dock35 gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze omstandigheden of feiten langer dan negentig (90) Dagen aanhouden, of dreigen aan te houden, is Dock35 gerechtigd de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer.

  C. Financieel

  Artikel 11. Prijzen en tarieven

  1. Alle door Dock35 vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
  2. De door Dock35 vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
  3. Dock35 is gerechtigd om aan Afnemer prijswijzingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de offerte is verzonden.
  4. Indien Dock35 calculatiekosten c.q. ontwerpkosten op verzoek van Afnemer heeft gemaakt of zal maken, is Dock35 bevoegd deze kosten door te berekenen aan Afnemer.
  5. Indien Dock35 het voornemen heeft haar honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien Afnemer niet binnen dertig dagen na ontvangst van deze kennisgeving haar bezwaren tegen voornoemde wijziging, wordt Afnemer geacht op de vermelde wijzigingen te hebben aanvaard en worden alle Diensten van Dock35 voortgezet conform de vermelde wijzigingen. Indien Afnemer haar bezwaren uit tegen een prijswijziging, is Dock35 gerechtigd om de Overeenkomsten niet te hoeven voort te zetten conform de aanvankelijk overeengekomen tarieven.

  Artikel 12. Betaling

  1. Facturen van Dock35 dienen binnen 30 Dagen na factuurdatum te worden voldaan. Afnemer is gehouden 30 Dagen na factuurdatum en gedurende een week daarna te zorgen voor voldoende saldo op haar bankrekening.
  2. Afnemer dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
  3. Dock35 heeft het recht Afnemer tot vooruitbetaling te verplichten en om al dan niet in overleg met Afnemer andere betalingstermijnen vast te stellen voor Afnemer.
  4. Dock35 is bevoegd in delen te factureren. Dock35 is gerechtigd om haar Diensten maandelijks te factureren ter hoogte van de waarde die evenredig is aan de verrichte Diensten, dan wel de reeds verrichte Diensten maandelijks conform het gebruikelijke uurtarief van Dock35 bij Afnemer in rekening te brengen.
  5. Bij niet of tijdige betaling door de Afnemer, is Afnemer aan Dock35 vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, tot aan de dag der voldoening, over het openstaande een rente verschuldigd ten hoogte van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is waarbij in dat geval de wettelijke rente zal worden aangehouden, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
  6. Kosten die Dock35 ten behoeve van de Afnemer moet maken die gelet op hun omvang door Dock35 niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden, dienen door Dock35 van Afnemer te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop Dock35 tot betaling van deze kosten verplicht is. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor commercialproductiekosten, websiteproductiekosten en (ether)mediakosten.
  7. In geval van betalingsverzuim is Dock35 gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst – in de ruimste zins des woords – met Afnemer en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer aanvaardt hierbij uitdrukkelijk het gevolg dat bij niet tijdige betaling van de facturen van Dock35, Dock35 gerechtigd is om al haar verplichtingen en Advertentiediensten op te schorten en/of niet toegankelijk te maken. In het geval Dock35 haar verplichtingen opschort en/of haar Diensten niet toegankelijk maakt, blijft Afnemer gebonden aan haar betalingsverplichtingen.
  8. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Dock35 te melden.
  9. Dock35 is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen.
  10. Dock35 is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de Afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau, waarbij de incassokosten 15% van de openstaande facturen van Afnemer bedragen waarbij een minimumbedrag zal worden aangehouden van € 150,00 per incasso exclusief BTW.
  11. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
  12. In geval van faillissement, al dan niet voorlopige surseance van betaling, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of curatele van Afnemer zijn de vorderingen van Dock35 en de verplichtingen van Afnemer jegens Dock35 onmiddellijk opeisbaar.

  D. Aansprakelijkheid

  Artikel 13. Aansprakelijkheid

  1. Dock35 is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van:
   a) Overmacht, zoals in artikel 10 van deze Advertentievoorwaarden is omschreven;
   b) Nalatigheid van Afnemer in het onderhoud van de gebruikte dan wel geleverde goederen en/of door Afnemer gebruikte programmatuur;
   c) Enige andere van buiten komende oorzaak die in alle redelijkheid niet aan Dock35 is toe te rekenen;
  2. Dock35 is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade en is slechts aansprakelijk voor directe schade indien die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dock35.
  3. Onverminderd het vorenstaande is de aansprakelijkheid van Dock35 steeds beperkt tot de prijs voor de betreffende Diensten.
  4. Dock35 spant zich zo goed mogelijk in haar producten en Diensten inclusief de overdracht daarvan vrij te houden van malware, inclusief virussen, of D-DoS aanvallen, maar is nimmer aansprakelijk indien dergelijke gevallen zich voordoen.

  Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

  1. De aansprakelijkheid voor Diensten van Dock35 ten behoeve van Afnemer, die Dock35 aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat Dock35 op die derde kan verhalen. Dock35 zal al hetgeen doen, respectievelijk Afnemer alle medewerking verlenen die van Dock35 gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
  2. Afnemer vrijwaart Dock35 tegen alle claims van derden die verband houden met de in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en Diensten.
  3. Afnemer vrijwaart Dock35 voor alle schade die Dock35 lijdt of zal lijden naar aanleiding van het niet voldoen aan de in art. 6 lid 6 van deze Advertentievoorwaarden genoemde garanties. Deze vrijwaring ziet tevens op:
   a) de vergoeding van de volledige juridische kosten die Dock35 dientengevolge moet maken bij een aanspraak van een derde partij; en
   b) de vergoeding van eventuele boetes die dientengevolge aan Dock35 worden opgelegd.

  E. Intellectuele eigendom

  Artikel 15. Rechthebbenden

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het door Afnemer verstrekte Advertentiemateriaal, blijven bij Afnemer of diens rechthebbenden berusten. Dock35 en Externe Advertentiemedia verkrijgen een licentie voor het gebruik van het desbetreffend Advertentiemateriaal ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Indien een Advertentie zelf door Dock35 wordt ontworpen, met dien verstande dat het door Afnemer verstrekte Advertentiemateriaal niet direct als Advertentie kan worden gebruikt, is Dock35 rechthebbende op de uiterlijke vormgeving van de Advertentie.

  Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, vindt het bepaalde in het onderhavige artikel toepassing.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Dock35 ontwikkelde of door Dock35 aan Afnemer ter beschikking gestelde producten, waaronder ook voorbereidend materiaal zoals maar niet uitsluitend ontwerpen, berekeningen, tekeningen, data, alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen als mede eventuele kopieën van voorgenoemde producten berusten uitsluitend bij Dock35, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
  3. De intellectuele eigendomsrechten die kunnen rusten op alle in het kader van de Overeenkomst gemaakte/ontworpen producten, waaronder ook voorbereidend materiaal, zoals – maar niet uitsluitend – ontwerpen, berekeningen, tekeningen, (ordening van) data, promotiemateriaal, berusten bij Dock35. Voor zover Afnemer rechthebbende wordt op deze producten, worden de intellectuele eigendomsrechten die hierop kunnen rusten, bij voorbaat aan Dock35 overgedragen. Indien van Afnemer medewerking is vereist om te bewerkstelligen dat de intellectuele eigendomsrechten op voornoemde producten bij Dock35 komen te berusten, zal Afnemer hieraan onverwijld haar medewerking verlenen en verleent Afnemer aan Dock35 een volmacht om deze overdracht (al dan niet bij voorbaat) te kunnen bewerkstelligen.
  4. Voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten door Dock35 aan Afnemer is een afzonderlijke daartoe strekkende akte vereist. Overdracht geschiedt nimmer impliciet.
  5. Indien Dock35 gebruiksrechten verleent aan Afnemer, kent dit gebruiksrecht altijd onder andere maar niet uitsluitend de volgende beperkingen:
   a) het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
   b) het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en de documentatie te wijzigen, of aan te passen;
   c) gebruiksrechten die Dock35 verstrekt aan Afnemer zullen de duur van de Overeenkomst tussen Afnemer en Dock35 niet overschrijden.
   d) Afnemer is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door Dock35 in opdracht vervaardigde dan het tevoren overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
  6. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de programmatuur en de documentatie dan wel ander materiaal van Dock35 te verwijderen zonder Schriftelijke toestemming van Dock35.
  7. Dock35 heeft het recht de naam van Afnemer te gebruiken voor promotiedoeleinden.
  8. Dock35 behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  9. Dock35 zal nimmer aansprakelijk zijn voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden door het gebruik van merken, modellen en overige gegevens welke door Afnemer of vanwege Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
  10. Indien door Dock35 moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Dock35 geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Dock35 het betrokken goed terugnemen. Afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van het betrokken goed te verlenen, door bijvoorbeeld het desbetreffende goed te verwijderen.
  11. Dock35 kan programmatuur of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden zijn daarop van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de onderhavige voorwaarden en een tussen Afnemer en Dock35 gesloten Overeenkomst. Afnemer garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Dock35 om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Advertentievoorwaarden onverkort.
  12. Indien Afnemer of Dock35 gebruikmaakt van open source programmatuur zijn uitsluitend de licentievoorwaarden behorende bij de betreffende open source programmatuur van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van de open source programmatuur komt geen overeenkomst tussen Afnemer en Dock35 tot stand.
  13. Alle aan Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verleende licenties zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de Overeenkomst. Een ontbinding, opzegging en/of enige andere vorm van beëindiging van de Overeenkomst, houdt tevens de ontbinding, opzegging respectievelijk enige andere vorm van beëindiging van de aan Afnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verleende licenties in.

  Artikel 17. Geheimhouding

  1. Zowel Dock35 als Afnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming van de ander waarvan zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.
  2. Afnemer is tijdens de duur en na het beëindigen van deze Overeenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat omtrent zowel (de onderneming(en) van) Dock35 als ook omtrent (de onderneming(en) van) handelsrelaties/cliënten van Dock35 of met haar gelieerde ondernemingen bekend is geworden. Afnemer houdt, indien Afnemer beschikt over een bron- of objectcode, in ieder geval en te allen tijde de broncode en objectcode van Dock35 of dienst toeleveranciers geheim. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, afnemers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende correspondentie kennis is genomen.
  3. Dock35 heeft het recht rechtstreeks van medewerkers van Afnemer en/of door Afnemer ingeschakelde derden een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring te verlangen.

  F. Privacy

  Artikel 18. Privacy en cookies

  1. De gegevens en informatie die partijen aan elkaar verstrekken moeten zorgvuldig en vertrouwelijk worden opgeslagen.
  2. Dock35 behandelt de aan haar verstrekte Persoonsgegevens conform de relevante privacywetgeving, waarmee in ieder geval wordt bedoeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Partijen Persoonsgegevens verwerken, zullen zij nog een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten.
  3. Bij het bezoeken van een website of applicatie die Dock35 beheert, kan informatie van Afnemer over het gebruik van de betreffende website door middel van cookies worden verzameld. De informatie en gegevens die Dock35 verzamelt via cookies kan voor functionele, analytische of commerciële doeleinden worden gebruikt.
  4. Dock35 mag de Persoonsgegevens van Afnemer alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
  5. Dock35 zal de Persoonsgegevens van Afnemer niet aan derden verstrekken of op een of andere wijze openbaar te maken zonder toestemming van Afnemer behoudens indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
  6. Afnemer aanvaardt dat Dock35 Afnemer voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert, tenzij Afnemer tevoren kenbaar maakt daar geen prijs op te stellen.
  7. De persoon op wie de door Dock35 verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben, heeft het recht een verzoek bij Dock35 in te dienen voor inzage, correctie en/of verwijdering van zijn Persoonsgegevens. Dock35 zal Afnemer van dit verzoek op de hoogte stellen. Afnemer draagt zorg om binnen 4 weken te reageren op dit verzoek en dient eventuele weigering van dit verzoek met redenen te omkleden.
  8. Dock35 behoudt zich het recht de overige gegevens van Afnemer geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek.

  G. Duur en einde Overeenkomst

  Artikel 19. Duur, ontbinding en opzegging

  1. De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur, met inachtneming van de in dit artikel genoemde opzegtermijnen en verleningsmogelijkheden. Bij Overeenkomsten langer dan 12 maanden is Dock35 gerechtigd de tarieven aan te passen aan de tarieven van het nieuwe jaar, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien geen duur is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  4. Indien een bepaalde termijn wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst na afloop van deze termijn automatisch verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een Partij uiterlijk drie maanden voor afloop van de eerste termijn per aangetekende brief aangeeft de Overeenkomst niet te willen verlengen.
  5. Dock35 kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen, onder meer maar niet uitsluitend in de volgende gevallen:
   a) wanneer de onderneming van de Afnemer vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
   b) een aanvraag is gedaan voor het faillissement van Afnemer of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
   c) wanneer zich een zeggenschapswijziging voordoet bij Afnemer of binnen het concern van Afnemer;
   d) Afnemer surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
   e) op Afnemer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
   f) beslag op het geheel of een gedeelte van Afnemers eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
   g) wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de Overeenkomst door Dock35 niet gevergd kan worden;
   h) wanneer bij Dock35 een gegrond vermoeden bestaat dat Afnemer de Overeenkomst niet naar behoren zal of kan naleven.
   i) wanneer het medium waarvoor de Overeenkomst is aangegaan niet (meer) verschijnt of geen doorgang vindt.
   In genoemde gevallen is Dock35 bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, één en ander onverminderd het recht van Dock35 op schadevergoeding.
  6. Indien een Advertentiedienst niet kan worden verricht is, stelt Dock35 Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  Artikel 20. Afwikkeling Overeenkomst

  1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, bron- en objectcodes en andere (publiciteits)materialen die in het kader van de uitvoering van Overeenkomsten aan Afnemer zijn verstrekt en zich aan het einde van de relatie bij Afnemer bevinden, zullen door Afnemer op aanvraag aan Dock35 worden overgedragen, nadat al hetgeen de Afnemer aan Dock35 verschuldigd is (uit welke hoofde ook) is voldaan
  2. Indien de relatie tussen Afnemer en de Dock35 eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze Advertentievoorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

  Overige en slotbepalingen

  Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  3. Ten aanzien van geschillen heeft alleen de Nederlandse rechter rechtsmacht en is uitsluitend de voor Dock35 bevoegde rechter in eerste instantie bevoegd, tenzij Dock35 het geschil bij de voor Afnemer bevoegde rechter aanbrengt.

  Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over onze cookies en privacybeleid. Weigeren

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close